Dit is de ondersteuningssite voor Zwembadborg. Zwembadborg ondersteunt professionele zwembadexploitanten bij het borgen van onder meer hun toezicht op de zwemactiviteiten.

Wat is Zwembadborg:
De houder van de zweminrichting is verantwoordelijk voor het houden van voldoende toezicht. Dit mag niet verslappen en de afspraken moeten dus geborgd zijn. In de praktijk blijkt die verslapping toch regelmatig op te treden, en wordt daarmee één van de belangrijkste uitdagingen voor het management. Van belang is zeker te stellen ( te “borgen”) dat het personeel de opgedragen taken naar behoren uitvoert, en dat deze correcte uitvoering ook tegenover derden aantoonbaar is. Voor veel zwembaden is dat bij de huidige claimcultuur, publieke opinie en extra attentie van de provincies van wezenlijk belang. Dit belang kent meerdere facetten:
 • Het beeld van het toezicht is heel bepalend is voor het imago-oordeel dat het publiek over een zwembad velt, van belang is dus dat daar niets op aan te merken is.
 • Het hebben van deugdelijke veiligheidsplannen is bij de WHVBZ/BHVBZ verplicht ( “voldoende toezicht”) De risicoanalyse en beheersmaatregelen en de afstemming daarvan op de overige beheersmaatregelen verdienen daarom ook extra aandacht, al was het maar om discussie te voorkomen.
 • Het vanuit zorgvuldigheids- en aansprakelijkheids-optiek gewenst is dat het zwembad adequaat-getrainde medewerkers inzet bij het toezicht, meting van die competentie moet daarom ook extern geborgd zijn.
 • Het vanuit zorgvuldigheids- en aansprakelijkheids-optiek noodzakelijk is om documenten te hebben waaruit blijkt dat het in veiligheidsplannen beschreven (kwalitatief en kwantitatief) toezicht ook in praktijk wordt/is gebracht: geborgd zijn, zowel intern als extern.

Zwembadborg

Teneinde de werken aan maximale ondersteuning van de betrokkenen bij bovengenoemde zaken, is het produkt Zwembadborg ontwikkeld.
Het product bestaat uit acht delen, te weten:
1. Quick-scan (toezichtplannen en administratie annex kwaliteit en kwantiteit van het toezicht).
2. Verbetertrajecten m.b.t. toezichtplan annex kwaliteit en kwantiteit van het toezicht.
3. Regelmatige interne controle op uitvoering toezichtplan annex kwaliteit en kwantiteit van het toezicht (met digitale melding aan eigen site bij Zwembadborg) .
4. Regelmatige (10 á 12 keer per jaar) fysieke externe toetsing op uitvoering toezichtplan annex kwaliteit en kwantiteit van het toezicht, met verslaglegging via het internet.
5. Jaarlijkse fysieke Zwembadborg-controle (audit) op Veiligheidsplannen, de borging en de (zwem-) vaardigheid van Lifeguards.
6. Inspraakmogelijkheid publiek
7. Ondersteuning bij overleg met provincie
8. Ondersteuning bij overleg met uw verzekering
  Wat dit product voor zwembaden bewerkstelligt:
 • De veiligheidsplannen worden op wettelijk peil gebracht.
 • De medewerkers worden adequaat getraind onder meer op niveau Lifeguard
 • De veiligheid wordt geborgd door stelselmatige interne en externe controles (dossiervorming). Dit is duidelijk aantoonbaar aan derden.
 • Er wordt actief gewerkt aan het voorkomen van aansprakelijkstelling en...
 • Er wordt keihard gewerkt aan de veiligheid van de bezoekers!
De zorg voor deugdelijke Veiligheidsplannen en goed toezicht blijft de primaire verantwoordelijkheid van het zwembad. Zwembadborg is daarbij een gereedschap om die verantwoordelijkheid te helpen dragen, en aantoonbaar te maken welke maatregelen genomen zijn en nageleefd worden. Met de opgebouwde “track record” krijg men inzicht hoe het proces in de praktijk loopt.

Eigenaar van Zwembadborg

* Erik Hordijk. Hij kreeg in 1994 als directeur van de Tongelreep (Nederlands grootste zwembadcomplex in Eindhoven) het eerste Vignet Veilig en Schoon, deed als directeur de nieuwbouw (en de risicoanalyses) van het Sportiom (geclusterde accommodatie van 22.000 m2 met onder meer fitness, zwembaden, ijsbanen, sporthal) in ’s-Hertogenbosch. Was daarna binnen Center Parcs verantwoordelijk voor het Action Company concept ( outdoor sporten) en de zwembaden onder ISO 14001. Zwembadborg is een nieuw en uitgebreid concept met de modernste hulpmiddelen en technieken.© Copyright 2024 BorgingOnline bv Inloggen | Cursus-mogelijkheden | Kennispartners | Contact | Disclaimer